SIND Erhverv

Aktuelle indsatser

Rampen til det gode arbejdsliv Oktober 2020 – februar 2024

”Rampen til det gode arbejdsliv” er et arbejdsmarkedsprojekt, der sker i samarbejde mellem SIND Erhverv og jobcentrene i Silkeborg og Norddjurs kommune.

Projektet er finansieret af midler fra Den AP Møllerske Støttefond. Derudover har begge kommuner en mindre egenfinansiering, og det samme gør sig gældende for ekstern evaluator, DEFACTUM.

Formål

At få flere fleksjobgodkendte borgere med psykisk sygdom eller sårbarhed ind på arbejdsmarkedet.

 

Målgruppe

Fleksjobgodkendte borgere med psykisk sygdom eller betydelig sårbarhed, som det er en særlig stor udfordring for kommunen at få placeret i et fleksjob, og som derfor har brug for en tæt og kontinuerlig støtte. Fælles for borgerne er, at de har behov for den særlige håndholdte indsats, som projektet tilbyder.

 

Antal: 140 borgere med hhv. 80 fra Norddjurs Jobcenter og 60 fra Silkeborg Jobcenter

 

Projektmål

 • 55% af de visiterede fleksjobgodkendte borgere er ved projektafslutning ansat i fleksjob
 • 70% af borgerne skal opleve en klinisk signifikant forbedret trivsel i løbet af indsatsperioden
 • 70% af borgerne skal opleve, at indsatsen samlet set har haft en positiv betydning for deres tilknytning til arbejdsmarkedet
 • At virksomhederne oplever en betydning for fastholdelse af borgerne på arbejdspladsen
 • At samarbejdet mellem de to kommuner og SIND Erhverv fortsætter efter projektophør hvis indsatsen, som forventet, lykkedes.

Tilgang til borgeren

I ”Rampen til det gode arbejdsliv” arbejdes der ud fra ”Du bestemmer”-metoden. Det betyder at deltagerne bestemmer, hvad der skal være i fokus til samtalerne, hvor ofte kontaktpersonen og deltageren mødes, hvilke virksomheder, der kontaktes m.m. – men altid i forhold til at blive klar til arbejdsmarkedet/fastholdelse.

  Forløbet består af individuelle samtaleforløb, Cafémøder samt virksomhedskontakt.

  Samtalerne foregår altid med den kontaktperson, deltageren kobles sammen med ved opstart i projektet.

  På Cafémøderne inviteres fleksjobvisiterede borgere, som ligeledes deltager i projektet. Der vil på  møderne være fokus på, at ruste deltagerne bedst mulig til arbejdsmarkedet eller til fastholdelse i job.

  Pjecer:

   Cafemøder

   Cafémøder afvikles i begge kommuner som en fast del af indsatsen. Det er frivilligt, om man ønsker at deltage. På cafémøderne deltager udelukkende folk, som er tilkendt fleksjob på baggrund af psykisk sårbarhed eller psykisk sygdom. Typisk er et forløb fem mødegange af to timers varighed. Der er ikke nogen fast dagsorden for mødegangene, men tidligere er mødegangene brugt på at drøfte det, der fylder for borgerne i forhold til at komme i arbejde, mestringsstrategier, jobbrainstorm om jobområder og konkrete virksomheder, gæsteoplæg fra virksomheder eller personer, der fortæller om et liv med psykisk sygdom/sårbarhed osv.

    På cafémøderne opfordres deltagerne til at byde ind, hvis de har specifikke ønsker for dagsordenen, alt sammen for at gøre deltagerne til aktive medspillere. En væsentlig faktor for cafémøderne er, at der holdes en god og positiv tone. Der er plads til at tale om det ”tunge”, men fokus vil være på at skabe dialog om gode mestringsstrategier, sådan der kommer større fokus på den enkeltes ressourcer frem for begrænsninger.

     Tilgang til virksomheder – praktik og job

     De borgere, der magter det, får til opgave at udfærdige en lille liste med 3-5 virksomheder, hvor de kan se sig selv. De laver enten research på nettet eller researcher i, lokalområdet i forhold til hvilke virksomheder, der er tilgængelige og relevante.

     Som start bliver der taget udgangspunkt i hvilke arbejdsopgaver borgerne drømmer om at varetage. Hvis det ikke er muligt at opfylde ”drømmen”, går researchen over til, hvad man ellers kan se sig selv i.

      

     Langt de fleste sårbare/psykisk syge har svært ved at kontakte virksomheder med forespørgsler om praktik og job. Kontaktpersonen i SIND Erhverv er ”borgerens forlængede arm” i forhold til denne kontakt.

     Som oftest aftales et indledende møde, hvor borgeren deltager sammen med kontaktpersonen. Til mødet på virksomheden bliver både opgaverne fra virksomhedens side samt kvalifikationerne, som borgeren besidder, gennemgået. Ligeledes bliver virksomheden informeret om skånehensynene. Det er en dialog om, hvordan borgeren bedst trives i forhold til skånehensynene, og hvordan virksomheden kan imødekomme dette.

      Tilbud til pårørende/netværk

      I indsatsen vil der være fokus på at inddrage pårørende/netværket til deltagerne sideløbende med indsatsen for borgeren.

       Vi ved, at når en person rammes af psykisk sygdom/sårbarhed, rammes hele familien. Ligeledes er det kendt viden, at hvis de pårørende/netværket er klædt ordentlig på til at takle hverdagen med en nær relation til en psykisk syg/sårbar, bedres den generelle tilstand hos deltageren. I de tilfælde, hvor deltageren og dennes pårørende/netværk ønsker det, tilbydes samtaler/kurser enten som individuelle samtaler eller gruppeforløb. Forløbene faciliteres af en psykolog eller terapeut. Tilbuddet gælder både den voksne pårørende/netværk samt børn, der er pårørende til en borger i projektet. 

        

       Link: SIND Pårørenderådgivning

        Frivillige sociale mentorer

        I SIND Erhverv har vi en tro og erfaring i, at det giver god mening for nogle i målgruppen at få koblet en social mentor på. For nogle borgere med et begrænset netværk betyder det meget at have en relation til en person, som udelukkende indgår i relationen af lyst til at hjælpe/støtte et andet menneske med en psykisk sårbarhed. Såfremt deltageren ønsker at få en frivillig social mentor, forsøger SIND Erhverv at lave et godt match mellem deltager og social mentor.

        I projektet vil der være særlig fokus på de frivillige sociale mentorer: hvad der skal til for at få frivillige ind i projektet – hvordan fastholdes de, hvordan de sociale mentorer optimeres i forhold til videns delen og i at føle sig som en del af et projekt, hvordan får vi en givtig erfaringsudveksling m.m.

         Organisering

            

          Øverste myndighed i projektet er styregruppen, der består af afdelingsledere fra begge kommuner, en repræsentant fra Den AP Møllerske Støttefond, leder af SIND Pårørenderådgivning/SIND Erhverv samt projektleder. Styregruppen mødes som udgangspunkt hvert kvartal eller efter behov.

         Projektleder har det daglige ansvar for, at indsatsen udføres som aftalt. Der afholdes ledelsesmøde i hver kommune to gange årligt mhp. status.

          

         Til at udføre kerneopgaven – indsatsen sammen med borgerne – er Indsatsgruppen. Indsatsgruppen består af den/de medarbejdere fra henholdsvis Silkeborg og Norddjurs Jobcenter samt den interne projektgruppe i SIND Erhverv. Indsatsgruppen mødes som udgangspunkt en gang månedligt.

          

         Der vil etableres en Følgegruppe/Advisoryboard i hver af de to kommuner. Hensigten er, at de med lokal indsigt kan være med til at kvalificere og implementere indsatsen – især i forhold til det lokale erhvervsliv. Derudover ses de som ambassadører for indsatsen og skal være med til at formidle om indsatsen i deres netværk.

          Deltagere i Følgegruppen kan være: en repræsentant for det lokale erhvervsråd, en fra den lokale afdeling af SIND, repræsentanter fra fagbevægelsen, den lokale repræsentant i Indsatsgruppen, gerne en virksomhedsejer, måske en politiker samt projektlederen.

           

          Link:   Organisationsdiagram

           Evaluering

           Det eksterne konsulenthus DEFACTUM forestår evaluering af indsatsen.

           Evalueringen foregår på flere plan:

           • I forhold til borgerne – er der udvikling i deres trivsel, og på hvilken måde understøtter indsatsen borgerne bredere set
           • I forhold til virksomhederne – oplever de, at indsatsen styrker borgernes fastholdelse på arbejdspladsen
           • Omkostningerne – hvilke omkostninger er der forbundet med indsatsen
           • Resultatmål i forhold til borgerne – hvor mange kommer i job, i hvor mange timer og i hvilke brancher

           Formidling og udbredelse af indsatsen

           Der bliver i efteråret 2023 afholdt en workshop i samarbejde med ekstern evaluator med både de deltagende kommuner og andre interesserede kommuner. Workshoppen vil synliggøre hvilket udbytte, der kan forventes ved at sætte særlig fokus på denne målgruppe, blandt andet ved at indgå samarbejde med SIND Erhverv.

            

           Derudover bliver der afholdt en afslutningskonference i starten af 2024, hvor projektets erfaringer formidles. Fokus vil være på læring fra projektet – tilgang, resultater, hvad gik godt, hvad gik mindre godt m.m.

            

            Yderligere oplysninger - link: 
            Projektbeskrivelsen