SIND Erhverv

Om Sind Erhverv

I SIND Erhverv arbejder vi for at få personer med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed ind på arbejdsmarkedet. Dette med fokus på den enkeltes funktionsniveau og under hensyn til de ønsker og behov, den enkelte måtte have for deres arbejdsliv.

Undersøgelser viser[1], at man ved at være i job opnår bedre trivsel og sundhed, end hvis man står udenfor arbejdsmarkedet. Dette gælder også for folk med psykiske udfordringer.

Vi ønsker at fremme trivslen for den enkelte borger og borgerens pårørende/netværk, hvilket vi tilstræber via en anerkendende tilgang, hvor borgeren og netværket er aktive medspillere.

______________________

[1] Hvordan har du det? (2017). Udarbejdet af DEFACTUM: Folkesundhed og kvalitetsudvikling og Region Midtjylland.

Metode ”Du bestemmer”

I SIND Erhverv arbejder vi ud fra metoden ”Du bestemmer”. Når vi møder borgeren, er udgangspunktet, at det er relationer, der er præget af respekt for den enkeltes integritet og autentiske tilstedeværelse, som sikrer udvikling og vækst. Vi bestræber os på at møde borgeren med anerkendende og værdsættende samtaler. I SIND Erhverv får det enkelte menneske frihed til selv at fastlægge sine ønsker og mål. Det medfører, at kontaktpersonen må lytte sig frem og undgå forudfattede meninger, moralisering og lignende. Vi er af den opfattelse, at borgeren er ekspert i eget liv og arbejdstempoet sættes derfor ud fra, hvad borgeren magter og ønsker.

Via samtalerne søger vi at støtte borgeren, både i forhold til den generelle trivsel, og med henblik på at nærme sig arbejdsmarkedet. Dette sker blandt andet via et fokus på ressourcer frem for begrænsninger.

Individuelle samtaler 

I SIND Erhverv får borgeren én kontaktperson, som samtalerne foregår sammen med. Samtalerne tilrettelægges ud fra ”Du bestemmer”-metoden (se ovenfor). Det vil sige, at borgeren er medbestemmende for, hvor ofte der holdes samtaler, og hvad samtalerne skal omhandle, så længe der er et arbejdsmarkedsfokus i indholdet, samt hvilke virksomheder der kontaktes med henblik på forespørgsler om praktik og job.

Hos SIND Erhverv har vi fokus på det hele menneske og er bevidste om, at det i nogle tilfælde ikke er muligt at starte forløbet med et direkte jobfokus. Der kan være faktorer i borgerens liv, der tager det fulde fokus, og som besværliggør den jobrettede indsats. I sådanne tilfælde er der plads og rum til at tale om det, der fylder, sådan at borgeren bliver bedre rustet til at overskue samtaler om job. Erfaringer viser os, at der opnås de bedste resultater ift. at komme i job, når borgeren selv føler sig rustet og er motiveret herfor.

Virksomheder

SIND Erhverv er borgerens ”forlængede arm” og kontakter relevante virksomheder ud fra borgerens ønsker og kvalifikationer.

Ved et match mellem borger og virksomhed er SIND Erhverv ved nogle indsatser tilgængelig i op til seks måneder efter ansættelsen for på denne måde at bidrage til fastholdelse af jobbet – både for virksomheden og for borgeren. I denne periode har borgeren i fleksjob mulighed for at fortsætte med individuelle samtaler, og virksomheden kan trække på SIND Erhverv ift. støtte og viden om håndtering af skånehensynene hos borgeren. Derefter overgår borger og virksomhed til fastholdelseskonsulenter i kommunerne.

Cafémøder 

Ved nogle indsatser tilbydes Cafémøder som en del af tilbuddet til målgruppen. Det er frivilligt, om man ønsker at deltage. På cafémøderne deltager udelukkende folk, der er tilkendt fleksjob på baggrund af psykisk sårbarhed eller psykisk sygdom. Typisk er et forløb fem mødegange af to timers varighed. Der er ikke nogen fast dagsorden for mødegangene, men på tidligere gennemførte forløb er mødegangene brugt på at drøfte det, der fylder for borgerne ift. at komme i arbejde, jobbrainstorm om jobområder og konkrete virksomheder, øve mestringsstrategier, gæsteoplæg fra virksomheder eller personer, der fortæller om et liv med psykisk sygdom/sårbarhed osv.

På cafémøderne opfordres deltagerne til at byde ind, hvis de har specifikke ønsker for dagsordenen, alt sammen for at gøre deltagerne til aktive medspillere. En væsentlig faktor for cafémøderne er, at der holdes en god og positiv tone. Der er plads til at tale om det ”tunge”, men fokus vil være på at skabe dialog om gode mestringsstrategier, sådan der kommer større fokus på den enkeltes ressourcer frem for begrænsninger.

Frivillig social mentor

Ved nogle indsatser i SIND Erhverv er der mulighed for at blive matchet med en frivillig social mentor. De sociale mentorer skal indgå i en uformel og ligeværdig kontakt til borgeren. Denne kontakt kan eventuelt bestå af en gåtur, en kop kaffe eller fx en telefonsamtale om, hvordan vedkommendes dag har været. Det er dog vigtigt, at kontakten understøtter borgerens vej ind på arbejdsmarkedet. Kontakten behøver ikke at omhandle arbejdsmarkedet – det kan også være en fælles hobby eller andet, der er omdrejningspunktet for samværet.

Sammen finder borgeren og den frivillige sociale mentor ud af, hvad kontakten skal indeholde, og hvor ofte I ses.

Den frivillige sociale mentor er en ulønnet person, som kan have erfaring fra arbejdsmarkedet, være under uddannelse eller være stoppet på arbejdsmarkedet.

Pårørende/netværk

Hos SIND Erhverv ved vi, at når en person får en psykisk sygdom/er psykisk sårbar, så påvirker det oftest hele familien/netværket. Erfaringen viser, at hvor der er god støtte og opbakning fra pårørende og netværk, synes udfordringerne lettere at tackle. Som pårørende/netværk spiller man en central rolle i borgerens liv, og man kan derfor blive en vigtig faktor for at få vedkommende ind eller tilbage på arbejdsmarkedet.

I SIND Erhverv samarbejder vi med SIND Pårørenderådgivning, der tilbyder individuelle samtaler eller gruppeforløb/undervisning til pårørende, hvor en psykolog eller terapeut står for samtalen/forløbet. Det er ikke et krav at være i familie med vedkommende for at kunne benytte tilbuddet.