Interview med Martha

Autismeklassen gav Martha modet til at forfølge sin
drømmeuddannelse på CBS


Martha læser International Business and Politics på CBS på 2. semester. Hun er
en meget velreflekteret ung kvinde, som klarer sig fagligt godt på studiet.
Martha har gået i en særlig tilrettelagt klasse for studerende med autisme på
Aarhus HF og VUC. Martha påpeger, at det støttende miljø i autismeklassen
bidrog til, at hun fik modet til at søge ind på CBS på et studie med de
allerhøjeste adgangskrav.

“Autismeklassen har betydet, at jeg fik muligheden for at afslutte en gymnasial
uddannelse og efterfølgende påbegynde et universitetsstudium. Vi var 12
elever i klassen, hvilket gjorde det mere overskueligt og trygt for mig.
Gruppearbejde var begrænset til et minimum, og skoledagene var generelt
meget forudsigelige. Vi vidste altid i god tid hvornår vi havde lektier og
afleveringer for, så det kom aldrig som en overraskelse. Rammerne for
undervisningen var i høj grad tilpasset mine behov, og det gav mig mere
overskud til at følge med i det faglige og skabe gode relationer til mine
klassekammerater. Lærerne havde stor forståelse for autisme og var meget
opmærksomme på den enkelte studerende. De mødte os i øjenhøjde og var
lydhøre over for vores feedback til undervisningen. Det blev accepteret, hvis vi
havde en dårlig dag og havde brug for at trække os tilbage. Sammenholdet i
klassen var rigtig godt, og vi var meget opmærksomme på at hjælpe hinanden.
Jeg oplevede at kunne spejle mig i de andre elever, hvilket blev startskuddet til,
at jeg fik et bedre selvværd og større selvaccept. Der er noget selvudviklende i
at tale med andre i lignende situation. Alle i min klasse endte med at blive
studenter, og flere af os er begyndt på videregående uddannelser. Det viser
bare, at autismeklasser er en rigtig god investering, som burde udbredes til
flere steder i landet. “

Martha modtager Specialpædagogisk Støtte på sit universitetsstudie. Støtten
består i samtaler med en vejleder fra Studenterrådgivningen og møder med en
faglig vejleder fra studiet.
“Samtalerne i Studenterrådgivningen giver mig et rum til at drøfte min trivsel
på studiet. Jeg er tilknyttet en faglig vejleder på mit studie, som hjælper mig
med struktur og eksamensplanlægning. Vi har også fokus på faglig sparring og
disponering af større skriftlige opgaver. Jeg har igennem SPS-Støtten tilegnet
mig nogle hensigtsmæssige studiestrategier, som betyder, at jeg nu har fået
mere tid og overskud til ting i hverdagen, som ikke er studierelaterede. Til de
skriftlige eksamener sidder jeg i enerum og har forlænget tid, hvilket fungerer
rigtig godt for mig. SPS og de særlige hensyn ved eksamener er tiltag, som
bevirker, at jeg kan gennemføre min universitetsuddannelse på lige fod med
mine medstuderende. “, fortæller Martha.

Martha er glad og har det godt på sit studie. Hun er stolt over, at hun er
kommet så langt. Martha har fået større tro på sig selv og ser mere optimistisk
på sin fremtid.
“Den støtte som jeg har fået fra Autismeklassen er helt afgørende i forhold til,
at jeg er kommet så langt i uddannelsessystemet. Den rette hjælp og støtte
gjorde det muligt for mig at få en gymnasial uddannelse. Unge mennesker med
diagnoser og psykisk sårbarhed har en masse at byde på-nogle gange så er det
bare noget ekstra hjælp, som skal til, og så er man ligestillet med sine
studiekammerater. Det er vigtigt at kende sine rettigheder, og man skal
benytte sig af de hjælpemuligheder, som findes på ens uddannelse. Det
hjælper også at blive mere bevidst om og opmærksom på ens egne styrker, så
tror jeg, at det bliver lettere at gennemføre uddannelsen. “, fortæller Martha
SIND Rådgivning har fokus på de unge i uddannelsessystemet. Denne artikel
er en del af en serie om unge mennesker, der på trods af psykisk sårbarhed,
er i gang med at gennemføre eller har gennemført en uddannelse.

SPS er en forkortelse for Specialpædagogisk Støtte. SPS skal sikre, at
studerende med psykisk sårbarhed eller funktionsnedsættelser har mulighed
for at tage en uddannelse på lige fod med deres medstuderende.
Du skal kontakte dit uddannelsessted for at blive visiteret til
specialpædagogisk støtte.
Martha gik i en autismeklasse på Aarhus HF og VUC. Der er rundt omkring i
landet oprettet 14 klasser på de gymnasiale uddannelser til unge med
autisme. Du kan læse mere om hvor i landet klasserne er placeret på
følgende link ASF-klasser | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)
Autismeklasserne har særlig fokus på struktur og forudsigelighed i
undervisningen. Der er max. 12 elever i en autismeklasse. En gymnasial
eksamen fra en autismeklasse giver adgang til videregående uddannelser.
SIND arbejder for at skabe forståelse og tolerance for mennesker med
psykisk sårbarhed og deres pårørende. SIND Rådgivning er ansvarlig for Den
Landsdækkende Telefonrådgivning samt rådgivning, støtte og undervisning
til både personer med psykisk sårbarhed og deres pårørende.
Telefonrådgivningen i SIND kan kontaktes på 70232750
Mandag, onsdag, fredag: 9.00-15.00
Tirsdag og torsdag: 10.00-16.00