SIND Rådgivning går foran som det gode eksempel på en rummelig arbejdsplads


SIND Rådgivning er en rummelig arbejdsplads, hvor 9 ud af 21 medarbejdere er ansat i flex- eller skånejob. Den daglige leder i SIND Rådgivning opfordrer virksomheder til at lade sig inspirere og bevidst vælge at ansætte flexjobbere og mennesker med psykisk sårbarhed.


Mange mennesker med psykisk sårbarhed har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Det rummelige arbejdsmarked er en mærkesag i SIND Erhverv, som er en afdeling i SIND Rådgivning.
Statistikkerne taler sit eget tydelige sprog: mange flexjobbere og mennesker med psykisk sårbarhed står
uden for arbejdsmarkedet. Omkring 26% af voksne med psykiske lidelser i alderen 19-64 år er i
beskæftigelse. Tilsvarende har ca. 75% i den generelle befolkning tilknytning til arbejdsmarkedet. (Bedre
Psykiatri). Der er en stor samfundsøkonomisk gevinst ved, at flere mennesker med psykisk sårbarhed
kommer i varig beskæftigelse.

Daglig leder i SIND Rådgivning Julie Krarup udtaler: “Mennesker med psykisk sårbarhed har et ønske om at bidrage med deres kompetencer og opnå fastere tilknytning til arbejdsmarkedet. Disse mennesker vil også gerne have en fast struktur i dagligdagen, indgå i et fællesskab på en arbejdsplads og være rollemodeller for deres børn. Arbejdet er i mange tilfælde en beskyttende faktor, der gør, at man trives bedre i hverdagen. Vi identificerer os i høj grad med vores arbejde i et land som Danmark, og det kan være svært for ledige at stå uden for arbejdsmarkedet. Det giver folk et selvtillidsboost, når de kan fortælle, at de udfører et stykke arbejde for en organisation. De fleste oplever også en væsentlig forbedring i deres økonomi, når de går fra understøttelse til fast arbejde. En stabil økonomi betyder færre bekymringer og mere overskud hos det enkelte menneske. “

En inkluderende kultur er en gevinst for virksomheder

Julie Krarup peger på, at inklusion afspejler sig på bundlinjen i en virksomhed. Rummelighed på
arbejdspladsen bevirker, at virksomheder får lettere ved at tiltrække og fastholde kompetente
medarbejdere.

“Vi mener selv, at den rummelige kultur er med til at gøre vores arbejdsplads til et godt sted at være. Vi er meget opmærksomme på hinanden, hvilket styrker trivslen og medarbejdertilfredsheden. Social
ansvarlighed sender et vigtigt signal om, at virksomheden gør en ekstra indsats for at rumme og støtte op om sine medarbejdere. De fleste vil gerne være en del af en arbejdsplads, hvor der er forståelse og der
bliver taget de nødvendige hensyn til den enkelte medarbejder”, fortæller Julie Krarup.
Mennesker med psykisk sårbarhed har vigtige perspektiver, som kan bidrage til vækst og udvikling på en
arbejdsplads.

“Mangfoldigheden på vores arbejdsplads har bidraget til, at vi har fået en større trivsel og har fået ansat
nogle meget kvalificerede medarbejdere. Intet menneske er sin diagnose, og vi skal som samfund generelt blive bedre til at give plads. Mennesker med psykisk sårbarhed har værdifulde ressourcer, som kan bringes i spil på en arbejdsplads. Diversitet er godt for både medarbejderne, ledelsen og indtjeningen i virksomheden. “, siger Julie Krarup.

SIND Erhverv skaber de gode match mellem borgere og virksomheder

Mange borgere med psykisk sårbarhed ønsker at være en del af arbejdsmarkedet, men nogle har ikke
mulighed for at være ansat på fuldtid i en virksomhed eller har brug for særlige hensyn på
arbejdspladsen. Ordninger med flexjob og småjob gør det muligt for den enkelte medarbejder at arbejde i de timer, som passer til vedkommende.

Virksomheder kan have nogle opgaver, der ligger uden for deres kerneopgave, hvor det kan være svært at ansætte en fuldtidslønnet medarbejder. I mange tilfælde kan det være en økonomisk gevinst for den
enkelte virksomhed at ansætte en flexjobber eller medarbejder i småjob til at varetage bestemte
jobfunktioner frem for at skulle investere i endnu en fuldtidsmedarbejder.

Jonna Winther er leder i SIND Erhverv, som hjælper med at lave de gode match mellem virksomheder og
sårbare borgere. SIND Erhverv har mulighed for at give sparring til virksomhederne, hvis de gerne vil
ansætte en flexjobber eller medarbejder i småjob, som har en psykisk sårbarhed, på deres arbejdsplads.
“Gennem de sidste 8 år har SIND Erhverv hjulpet mange virksomheder med at få de rette medarbejdere
ansat. Flere sårbare borgere har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er dejligt at opleve at rigtig mange virksomheder gerne vil være med til at gøre en forskel, samt at de kvalifikationer, som den nye medarbejder har værdsættes i virksomheden. Vi oplever også, at der er virksomheder, der står tvivlende over om de magter opgaven, og der er vi i SIND Erhverv altid med på sidelinjen. Det kan både være ansættelse i fleksjob, det kan være småjobs eller ansættelse på ordinære vilkår. Vi oplever gang på gang, at det rette match mellem en virksomhed og en medarbejder baner vejen for et kompetent og langvarigt samarbejde til alle parters glæde og tilfredshed”, siger Jonna Winther.

SIND Rådgivning arbejder med at fremme den mentale trivsel og skabe større forståelse for psykisk
sårbarhed i samfundet. SIND Erhverv er en del af SIND Rådgivning og arbejder for at få flere mennesker
med psykisk sygdom og psykisk sårbarhed med at komme ind på arbejdsmarkedet.

Hvad betyder Flexjob?
Flexjob er en ordning, hvor en person med psykisk sårbarhed eller fysiske helbredsudfordringer, arbejder
på nedsat tid og modtager flexløntilskud fra kommunen. Ansættelse af flexjobbere bidrager til fleksibilitet
på arbejdspladser. Flexjob-ordningen betyder, at virksomheder kan få udført mindre opgaver på
arbejdspladsen uden at skulle investere i en fuldtidsmedarbejder. Flexjob medfører ikke ekstra
administration for virksomheden. Virksomheden udbetaler løn svarende til det antal timer, som
medarbejderen i flexjob er ansat til at være på arbejdspladsen.

Småjobs er en ordning, hvor en medarbejder starter med at arbejde i en virksomhed ét par timer ugentligt. Det kan aftales mellem medarbejder og virksomheden, at antallet af arbejdstimer øges på sigt.
Kontakt Leder i SIND Erhverv, Jonna Winther, hvis din virksomhed har brug for en loyal og stabil
deltidsmedarbejder. Telefon: 23100346 og mail: jwi@sindraadgivning.dk