”Rampen til det gode arbejdsliv” var et arbejdsmarkedsprojekt, der blev afviklet i samarbejde mellem SIND Erhverv og jobcentrene i Silkeborg og Norddjurs kommune. Evaluering af indsatsen har Konsulenthuset Defactum stået for.

Varighed: Fra oktober 2020 – februar 2024. I alt tre år og fem måneder.

Projektet var finansieret af midler fra Den AP Møllerske Støttefond. Derudover havde begge kommuner en mindre egenfinansiering, og det samme gjorde sig gældende for ekstern evaluator, Defactum

Formål

At hjælpe folk tilbage på arbejdsmarkedet, der havde fået tilkendt fleksjob på baggrund af psykisk sygdom/sårbarhed. Samt gennem dialog med virksomheder skabe det bedst mulige match mellem personen i fleksjob og virksomheden. Derudover være med til at øge åbenheden om psykisk sårbarhed på arbejdsmarkedet, så personer med psykisk sårbarhed på lige fod med alle andre tænkes ind som fremtidige medarbejdere.  

Målgruppe

Fleksjobgodkendte borgere med psykisk sygdom eller betydelig sårbarhed, som det var en særlig stor udfordring for kommunen at få placeret i et job, og som derfor havde brug for en tæt og kontinuerlig støtte. Fælles for borgerne var, at de havde behov for den særlige håndholdte indsats, som projektet tilbød.

Antal: 110 borgere i alt fra Norddjurs Jobcenter og Silkeborg Jobcenter.

Målopfyldelse i indsatsen var bl.a.:

  • Ved projekt afslutning var der er en udslusning til arbejdsmarkedet på 55%
  • Derudover var der ca. 20 %, der blev tilkendt førtidspension af de henviste borgere. Samfundsøkonomisk er det ikke det optimale, og det har heller ikke været en del af projektets målsætning. Men det tæller med som et positivt delresultat.
  • Derudover har 88% af borgere givet udtryk for, at det har påvirket dem i en positiv/meget positiv retning at deltage i projektet.
  • I forhold til tilknytning til arbejdsmarkedet har 66% i høj grad/i meget høj har fået mere tro på sig selv og evner i et job
  • 61% er i høj grad/i meget høj grad blevet mere klar over hvilket job, de gerne vil have.
  • 86% oplever i høj grad/i meget høj grad at projektet har gjort det lettere for dem at komme i job eller finde en praktikplads

Se desuden hele evalueringsrapporten fra Defactum: Hent evaluering

Der har i hele projektperioden været 83 praktikforløb, der blev brugt som “trædesten” til arbejdsmarkedet. Og der har været 67 ansættelser i perioden.

Tilgang til borgerne:

Ud fra den pædagogiske metode ”Du bestemmer” er der fokus på borgernes rolle i forhold til at tage ansvar for egen proces og eget liv. Derudover opfordres borgerne til at reflektere over egne valg i livet. Alle inkluderede borgere har en kontaktperson fra projektgruppen i SIND Erhverv. Kontaktpersonen tilbyder personlige samtaler ud fra borgernes behov med det formål, at borgerne bliver klar til arbejdsmarkedet. Samtalerne indeholder både det arbejdsmarkedsrettede samt ”hele livet”, for der kan være rigtig mange ting fra privatlivet, der spænder ben for arbejdslivet. Der er ikke et fast interval for samtalerne. De bliver afholdt ud fra behov. Generelt har borgerne samtaler enten hver uge eller hver anden/tredje uge.

Derudover står kontaktpersonen for den direkte kontakt til virksomhederne. Når borgeren er kommet i praktik og job, er der fortsat kontakt til borgerne med tilbud om individuelle samtaler for på denne måde at fastholde borgerne i job. Ligeledes er der kontinuerligt kontakt til virksomhederne – begge dele ud fra behov.

Tilgang til virksomheder

De borgere, der magter det, får til opgave at udfærdige en lille liste med 3-5 virksomheder, hvor de kan se sig selv. De laver enten research på nettet eller researcher i lokalområdet i forhold til hvilke virksomheder, der er tilgængelige og relevante. Som start bliver der taget udgangspunkt i hvilke arbejdsopgaver borgerne drømmer om at varetage. Hvis det ikke er muligt at opfylde ”drømmen”, går researchen over til, hvad man ellers kan se sig selv i.

Langt de fleste sårbare/psykisk syge har svært ved at kontakte virksomheder med forespørgsler om praktik og job. Kontaktpersonen i SIND Erhverv er ”borgerens forlængede arm” i forhold til denne kontakt.

Der bliver aftalt et indledende møde, hvor borgeren deltager sammen med kontaktpersonen i langt de fleste tilfælde. Til mødet på virksomheden bliver både opgaverne fra virksomhedens side samt kvalifikationerne, som borgeren besidder, gennemgået. Ligeledes bliver virksomheden informeret om skånehensynene. Det er en dialog om hvordan borgeren bedst trives i forhold til skånehensynene, og hvordan virksomheden kan imødekomme dette.

Evaluering

Konsulenthuset Defactum har ansvaret for evalueringen, der både indeholder start og slut spørgeskemaer, samt kvalitative interviews.

Hent evaluering

SIND Erhverv