”Rampen til det gode arbejdsliv” er et arbejdsmarkedsprojekt, der sker i samarbejde mellem SIND Erhverv og jobcentrene i Silkeborg og Norddjurs kommune.

Projektet er finansieret af midler fra Den AP Møllerske Støttefond. Derudover har begge kommuner en mindre egenfinansiering, og det samme gør sig gældende for ekstern evaluator, DEFACTUM.

Formål

At hjælpe folk tilbage på arbejdsmarkedet, der havde fået tilkendt fleksjob på baggrund af psykisk sygdom/sårbarhed. Samt gennem dialog med virksomheder skabe det bedst mulige match mellem personen i fleksjob og virksomheden. Derudover være med til at øge åbenheden om psykisk sårbarhed på arbejdsmarkedet, så personer med psykisk sårbarhed på lige fod med alle andre tænkes ind som fremtidige medarbejdere.  

Målgruppe

Fleksjobgodkendte borgere med psykisk sygdom eller betydelig sårbarhed, som det er en særlig stor udfordring for kommunen at få placeret i et job, og som derfor har brug for en tæt og kontinuerlig støtte. Fælles for borgerne er, at de har behov for den særlige håndholdte indsats, som projektet tilbyder.

Antal: 100 borgere i alt fra Norddjurs Jobcenter og Silkeborg Jobcenter.

Projektmål

Tilgang til borgerne:

Ud fra den pædagogiske metode ”Du bestemmer” er der fokus på borgernes rolle i forhold til at tage ansvar for egen proces og eget liv. Derudover opfordres borgerne til at reflektere over egne valg i livet. Alle inkluderede borgere har en kontaktperson fra projektgruppen i SIND Erhverv. Kontaktpersonen tilbyder personlige samtaler ud fra borgernes behov med det formål, at borgerne bliver klar til arbejdsmarkedet. Samtalerne indeholder både det arbejdsmarkedsrettede samt ”hele livet”, for der kan være rigtig mange ting fra privatlivet, der spænder ben for arbejdslivet. Der er ikke et fast interval for samtalerne. De bliver afholdt ud fra behov. Generelt har borgerne samtaler enten hver uge eller hver anden/tredje uge.

Derudover står kontaktpersonen for den direkte kontakt til virksomhederne. Når borgeren er kommet i praktik og job, er der fortsat kontakt til borgerne med tilbud om individuelle samtaler for på denne måde at fastholde borgerne i job. Ligeledes er der kontinuerligt kontakt til virksomhederne – begge dele ud fra behov.

Tilgang til virksomheder

De borgere, der magter det, får til opgave at udfærdige en lille liste med 3-5 virksomheder, hvor de kan se sig selv. De laver enten research på nettet eller researcher i lokalområdet i forhold til hvilke virksomheder, der er tilgængelige og relevante. Som start bliver der taget udgangspunkt i hvilke arbejdsopgaver borgerne drømmer om at varetage. Hvis det ikke er muligt at opfylde ”drømmen”, går researchen over til, hvad man ellers kan se sig selv i.

Langt de fleste sårbare/psykisk syge har svært ved at kontakte virksomheder med forespørgsler om praktik og job. Kontaktpersonen i SIND Erhverv er ”borgerens forlængede arm” i forhold til denne kontakt.

Der bliver aftalt et indledende møde, hvor borgeren deltager sammen med kontaktpersonen i langt de fleste tilfælde. Til mødet på virksomheden bliver både opgaverne fra virksomhedens side samt kvalifikationerne, som borgeren besidder, gennemgået. Ligeledes bliver virksomheden informeret om skånehensynene. Det er en dialog om hvordan borgeren bedst trives i forhold til skånehensynene, og hvordan virksomheden kan imødekomme dette.

Evaluering

Konsulenthuset Defactum har ansvaret for evalueringen, der både indeholder start og slut spørgeskemaer, samt kvalitative interviews.